Biogas Production

ปีงบประมาณ: 
2559

แอปพลิเคชันก๊าซชีวภาพในระดับชุมชนและครัวเรือน
Biogas Production

เพื่อส่งเสริมชุมชนและภาคครัวเรือน ให้มาผลิตก๊าซชีวภาพโดยใช้วัสดุเหลือใช้จากทางการเกษตรและครัวเรือน เพื่อลดต้นในการซื้อก๊าซหุงต้ม นอกจากนี้ยังมีแนวทางในการพัฒนาเป็นโรงงานที่สามารถผลิตไฟฟ้าขายให้กับการไฟฟ้าได้

พัฒนาโดย : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

QR Code for https://www.stkc.go.th/mobile/biogas-production
Hits 493 ครั้ง