วัสดุสัมผัสอาหาร

ปีงบประมาณ: 
2558

เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับวัสดุสัมผัสอาหารในรูปแบบแอนิเมชั่น บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัสดุสัมผัสอาหาร
- อันตรายจากวัสดุสัมผัสอาหารที่ไม่ได้คุณภาพ
- การเลือกซื้อ เลือกใช้วัสดุสัมผัสอาหาร
- มาตรฐานสำหรับการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร
- AFRLs คืออะไร
- ศูนย์ทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน
- คำถาม - คำตอบที่พบบ่อย

QR Code for https://www.stkc.go.th/mobile/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
Hits 597 ครั้ง