User login

ปี 2542ปราชญ์สงวนได้เห็นความสำคัญของการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน เนื่องจากช่วงเวลานั้นคนในชุมชนบ้านเขากลม ต.หนองทะเล อ.เมือง จ.กระบี่ ดำเนินชีวิตแบบต่างคนต่างอยู่ กระจัดกระจาย ถึงแม้ว่าจะเป็นเครือญาติกันก็ตาม ไม่เห็นความสำคัญของกันและกัน ทำให้ปราชญ์สงวนเกิดความคิดในการจัดตั้งกลุ่มขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน ประกอบกับหน่วยงานของรัฐได้ให้การสนับสนุนในด้านนี้ด้วยและ จากการสำรวจคนในชุมชนพบว่าส่วนใหญ่มีการเลี้ยงแพะกัน จึงได้จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ต.หนองทะเลขึ้น

 

ปี 2543ปราชญ์สงวนได้เป็นประธานจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งมีหน่วยงานของรัฐเข้ามาให้การสนับสนุนในเรื่องของความรู้ในด้านการดำเนินการของกลุ่ม เพื่อให้คนในชุมชนมีความเข้มแข็งด้านเงินทุนชุมชน สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งในปี 2552 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มีสมาชิกทั้งสิ้น 425 คน มีคณะกรรมการ 5 คน มีเงินสัจจะสะสม 1,498,090 บาทส่วนกองทุนหมู่บ้าน มีสมาชิก 104 คน เงินกองทุนหมู่บ้าน 1,000,000 บาท เงินเพิ่มทุน 100,000 บาท และเงินสัจจะสะสม 125,619.26บาท

 

ปี 2544-2548ปราชญ์สงวนได้เป็นผู้นำในการจัดตั้งกลุ่มต่างๆ เพื่อกระชับความสัมพันธ์  ความสามัคคี ที่เริ่มปรากฏขึ้นในชุมชนเรื่อยๆ  อีกทั้งยังได้พัฒนากลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ต.หนองทะเล  เป็นธนาคารแพะ เมื่อวันที่  20  สิงหาคม  2544  และต่อมาในวันที่ 31 มีนาคม 2546 ได้จัดตั้งเป็นนิติบุคคล ชื่อ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์และพืชผลตำบลหนองทะเล ในปี 2552          มีสมาชิก 55 คนสมาชิกสมทบ 295 คน และเริ่มเก็บเกี่ยวความรู้ คิดค้นหา วิธีการด้านเกษตรกรรม เพื่อให้เกิดการทำงานที่ครบวงจร ไม่สูญเปล่า ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นและพื้นที่ที่มีอยู่ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้คนในชุมชนและบุคคลภายนอกที่มีความสนใจ สามารถมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ซึ่งในปัจจุบันมีองค์ความรู้ที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงและสามารถถ่ายทอดให้แก่ผู้ที่มาศึกษาดูงานได้   ทั้งจากการคิดค้นและสร้างสรรค์เอง จากที่ได้รับถ่ายทอดจากคนรุ่นก่อนๆ(ภูมิปัญญาไทย) จากแนวคิดของหน่วยงานภาครัฐที่มาส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ และจากการศึกษาดูงานจากองค์ความรู้แหล่งอื่นๆ  จนทำให้ได้รับรางวัลมากมาย เช่น เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 2548 สาขาปศุสัตว์ เป็นต้น

 

                ปี 2549ได้นำ“ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลหนองทะเล”มาดำเนินการที่บ้านและถ่ายทอดความรู้มาจนถึงปัจจุบัน และได้รับรางวัล ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบล ดีเด่น ระดับภาค นอกจากนี้ได้จัดตั้ง ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ชื่อ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขากลมเปิดให้คนในชุมชนและบุคคลภายนอกที่สนใจเข้าอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ปราชญ์สงวนได้ใช้องค์ความรู้ที่ตนได้รวบรวมไว้ทั้งหมด  14  เรื่อง มาเป็นหลักสูตรในการถ่ายทอด จากเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ปรากฏว่ามีบุคคลที่สนใจมาศึกษาดูงานและเข้ารับการอบรมจำนวน  29,650 คน

 

                ปี  2550 -2552  ปราชญ์สงวนได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ของปราชญ์ชาวบ้านทั้งประเทศ ที่ได้เข้าเฝ้า หลังจากวันนั้นปราชญ์สงวนได้ตระหนักอยู่เสมอว่า การที่เราได้มีโอกาสให้ไม่ว่าจะเป็นการให้อะไรก็แล้วแต่  เวลาที่เราให้  ควรให้ในสิ่งที่ถูกต้อง  เต็มที่ และมีความสุขที่จะให้  และภารกิจที่สำคัญที่สุด  คือการปฏิบัติคุณงามความดีต่อผู้อื่น ปราชญ์สงวนเล่าว่า เมื่อมีคนมาดูงานหรืออบรมนั้นตนเองจะไม่คิดเลยว่า ตนเองจะได้อะไรจากผู้มาดูงานหรืออบรม แต่จะนึกเสมอว่าผู้มาดูงานหรืออบรมจะได้อะไรจากตนเอง  

Calendar