User login

การเลี้ยงสัตว์ 4 กระเพาะ (วัว)

สิ่งที่ต้องเตรียม

1.โรงเรือน ซึ่งโรงเรือนจะมีลักษณะดังนี้
- พื้นปูนซีเมนต์
- รางอาหารและรางน้ำจะต้องอยู่ใกล้ชิดกัน
- ขนาดโรงเรือน กว้างประมาณ 6 เมตร ยาวประมาณ 4 เมตร
2.พื้นปูนซีเมนต์บางส่วนจะต้องปูด้วยใบทางปาล์มบดหยาบเพื่อรองให้วัวนอน
วิธีเลี้ยงวัว
          1.ควรให้อาหารวันละ 2 มื้อ เช้าและเย็น หากอาหารที่ให้ผลิตจากใบทางปาล์มก็จะประหยัดต้นทุน
          2.ควรมีน้ำในรางน้ำตลอดเวลา เพราะวัวจะต้องสำรอกในการเคี้ยวอาหาร
          3.ควรปล่อยวัวออกจากโรงเรือนเพื่อให้วัวได้เปลี่ยนบรรยากาศ อย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง
 
หมายเหตุ
           ใบทางปาล์มบดหยาบที่ใส่ไปในพื้นปูนซีเมนต์เพื่อรองให้วัวนอนนั้น  จะช่วยดูดซับของเสียที่วัวขับถ่ายออกมา    และจะทำให้พื้นแห้งเร็วขึ้น   ไก่ที่เลี้ยงไว้ก็จะคุ้ยเขี่ยแทนคราด ทำให้ได้ปุ๋ยหมักเพื่อนำไปใช้งานต่อไป  และมูลวัวบางส่วนที่ไม่รองด้วยใบทางปาล์มบดหยาบ สามารถนำไปทำแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ได้
 
การเลี้ยงสัตว์ 4 กระเพาะ (แพะ)
สิ่งที่ต้องเตรียม
      การสร้างโรงเรือนเลี้ยงแพะจะยกพื้นสูงจากพื้นดิน สร้างด้วยไม้ รางอาหารและน้ำอยู่ด้วยกัน รางอาหารต้องทำด้วยท่อ PVC  ขนาดของโรงเรือนพิจารณาตามความเหมาะสม   การสร้างโรงเรือนของพ่อพันธุ์ จะต้องสร้างให้แข็งแรงและให้ตอกตะปูด้านใน เพราะแพะอาจจะทำให้โรงเรือนชำรุดได้
 
วิธีเลี้ยงแพะ
          1.ควรให้อาหารวันละ 2 มื้อ เช้าและเย็น
          2.ควรให้น้ำตลอดเวลาเพราะแพะจะขาดน้ำไม่ได้
           3.ควรถ่ายพยาธิปีละ 2 ครั้ง
     ข้อที่สำคัญที่สุดในการเลี้ยงแพะ   เมื่อเลี้ยงแพะครบ 40 ตัว จะต้องบริจาคแพะให้แก่ผู้ยากไร้ 1 ตัว  เพราะว่าแพะเป็นสัตว์บุญที่ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามใช้เป็นอาหารเวลาที่มีการทำบุญต่าง ๆ
 ข้อมูลสนับสนุนทางวิชาการ
การเลี้ยงวัว
         ปราชญ์สงวน ได้ตระหนักถึงผลกำไรจากมูลวัวเพื่อใช้ในการผลิตแก๊สชีวภาพ (Biogas หรือ digester gas)  การเลี้ยงวัวของปราชญ์สงวน  เน้นรูปแบบที่ง่ายตามหลักธรรมชาติ   แต่ได้ผลกำไรมากกว่าการเลี้ยงวัวเพื่อผลิตเนื้อเพียงอย่างเดียว 
การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การเลี้ยงวัว
โรงเรือนที่ใช้เลี้ยงวัวเป็นโรงเรือนที่สร้างด้วยปูนซีเมนต์ที่มีวัสดุมุงหลังคา  เพื่อกันแดดและฝน พื้นโรงเรือนมีการเทคอนกรีต   เพื่อให้ง่ายต่อการระบายมูลและจัดการของเสียภายในคอกภายในโรงเรือนมีการปูด้วยวัสดุรองพื้นที่สะอาด  ได้แก่    ใบทางปาล์มที่บดหยาบเพื่อรองนอน   ทำให้ประหยัดต้นทุนในการผลิต  เพราะสามารถหาได้ง่ายในพื้นที่ อีกทั้งยังสามารถป้องกันวัวทำพื้นคอกสกปรกอีกด้วย
วิธีการจัดการอาหารและสุขภาพวัว
อาหารที่ให้มักเป็นอาหารหยาบ ได้แก่ ใบทางปาล์มสด และใบทางปาล์มหมัก โดยให้วันละ  2 มื้อ เช้าและเย็น เพื่อประหยัดต้นทุนในการผลิต วัวที่เลี้ยงมีการปล่อยออกจากโรงเรือนเพื่อออกกำลังและเปลี่ยนบรรยากาศอย่างน้อย 1  ครั้งต่อสัปดาห์  มีการฉีดวัคซีนและกำจัดพยาธิ  เพื่อป้องกันโรคตามโปรแกรมที่กรมปศุสัตว์กำหนดทุกปี
 การเลี้ยงแพะ
ปราชญ์สงวน เป็นผู้ที่นำการเลี้ยงแพะตามหลักวิชาการมาประยุกต์ให้เข้ากับความเป็นอยู่แบบพื้นบ้าน  แม้ผลกำไรที่ได้จะไม่มากแต่ก็เป็นรายได้ที่จุนเจือครอบครัวได้
การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การเลี้ยงแพะ
โรงเรือนจะยกพื้นสูง ประมาณ 60 เซนติเมตร จากพื้นดิน เพื่อง่ายต่อการทำความสะอาด   พื้นคอกทำเป็นไม้ระแนง ความห่างระหว่างแผ่นประมาณ 1.0-1.5 เซนติเมตร ช่องว่างระหว่างไม้ระแนงบนพื้นคอก ช่วยให้มูลและปัสสาวะลงสู่ดิน พื้นคอกจะได้แห้งและสะอาด ช่วยป้องกันพยาธิที่ติดออกมากับมูลได้ และสามารถนำมูลใต้คอกทำเป็นปุ๋ยต่อไป
วิธีการจัดการเลี้ยงแพะ
อาหารที่ให้มี 2 รูปแบบ  คืออาหารข้นหรืออาหารเม็ด  และอาหารหยาบ  ได้แก่  หญ้าสด  รวมทั้งใบทางปาล์ม และหญ้าหรือใบทางปาล์มหมัก โดยให้อาหารข้นวันละ 2 มื้อ เช้าและเย็น  เพื่อให้ได้รับโภชนะครบถ้วนเพียงพอกับความต้องการของสัตว์ ส่วนอาหารหยาบมีให้กินตลอดทั้งวัน และมีการเสริมใบกระถินด้วย การใช้อาหารหยาบนั้น นอกจากเพื่อโภชนะของสัตว์ หรือปรับสมดุลและเพิ่มพัฒนาการของกระเพาะรูเมนแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนค่าอาหารข้นด้วย 
การดูแลสุขภาพแพะ
ปราชญ์สงวน กำจัดพยาธิภายนอกและพยาธิภายในให้แพะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจัดให้ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามโปรแกรมที่กรมปศุสัตว์กำหนดทุกปี

Calendar