User login

ปราชญ์สงวนได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ของปราชญ์ชาวบ้านทั้งประเทศ ที่ได้เข้าเฝ้า หลังจากวันนั้นปราชญ์สงวนได้ตระหนักอยู่เสมอว่า การที่เราได้มีโอกาสให้ไม่ว่าจะเป็นการให้อะไรก็แล้วแต่  เวลาที่เราให้  ควรให้ในสิ่งที่ถูกต้อง  เต็มที่ และมีความสุขที่จะให้  และภารกิจที่สำคัญที่สุด  คือการปฏิบัติคุณงามความดีต่อผู้อื่น ปราชญ์สงวนเล่าว่า เมื่อมีคนมาดูงานหรืออบรมนั้นตนเองจะไม่คิดเลยว่า ตนเองจะได้อะไรจากผู้มาดูงานหรืออบรม แต่จะนึกเสมอว่าผู้มาดูงานหรืออบรมจะได้อะไรจากตนเอง  จึงได้พัฒนาคิดค้นองค์ความรู้เพิ่มเรื่อยๆ เพื่อนำ มาปรับใช้ในหลักสูตรต่างๆ อยู่เรื่อยๆ จากเดิม  14  เรื่อง  มาเป็น 20 เรื่อง และปลายปี 2552 มีองค์ความรู้ด้านการเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและปราชญ์สงวนกำลังพัฒนาปรับใช้อยู่เป็นจำนวน 28 เรื่องเพื่อจะได้เผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ชุมชนต่างๆ อันจะทำให้ประชาชนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนได้แก่

                1. การผลิตอาหารสัตว์ 4 กระเพาะ

                2. การเลี้ยงสัตว์ 4 กระเพาะ ครบวงจรโดยไม่กินหญ้า

                3. การเลี้ยงสัตว์ปีกโดยอนุรักษ์และปรับปรุงสายพันธุ์

                4. การทำไข่เค็มสมุนไพรโดยใช้ภูมิปัญญาไทย

                5. การทำแก๊สชีวภาพระบบครัวเรือน

                6. การเลี้ยงปลาบ่อสามด้านและการทำอาหารปลาด้วยภูมิปัญญา

                7. การผลิตจุลินทรีย์โดยใช้ภูมิปัญญาไทย

                8. การทำปลาเค็มอบดินโดยใช้ภูมิปัญญาไทย

                9. การทำปุ๋ยหมักระบบเติมอากาศ

                10. การปลูกพืชผสมผสานต่างระดับไร้สารพิษระบบใต้ดิน

                11. การเพาะถั่วงอก 24 ชั่วโมง

                12. การเพาะเห็ดคอนโด

                13. การปลูกพืชผสมผสาน 1 ไร่แก้จน

                14. การทำน้ำมันไบโอดีเซลโดยใช้ภูมิปัญญาไทย

                15. ตู้อบสมุนไพร (การใช้สมุนไพรเยียวยารักษาโรค)

                16. การผลิตน้ำมันนวด

                17. การทำน้ำส้มควันไม้

                18. การผลิตน้ำยาล้างจาน

                19. การปลูกพืชขึ้นได้ขึ้นเอา

                20. การเพาะเห็ดอบโอ่งและการทำฮอร์โมนเห็ด

                21. การปลูกพืชไฮโซ

                22. การปลูกพืชตีกลับ

                23. การทำสูตรไล่แมลง (น้ำสโตชู EM5)

                24. การเลี้ยงผึ้ง

                25. การผลิตฮอร์โมนโดยภูมิปัญญา

                26. การผลิตจุลินทรีย์หน่อกล้วย

                27. กล้วยหลากรส

                28. การทำบัญชีครัวเรือน

Calendar